పదో తరగతి 2019 పరీక్ష ఫలితాల్లో కాకతీయ ప్రభంజనం

ఈ విజయాన్ని సాధించిన విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు మరియు ఎంతగానో సహకరించిన తల్లి దండ్రులకు శుభాకాంక్షలు